02
مرداد

ایمان حاجی محمدی

تمام عکسها و فیلمای من بخاطر سوختن هارد پریده بود و خیلی اعصابم خورد بود! ولی خوشبختانه تیم ایران ریکاوری تمام اطلاعات مهم منو که میشه گفت خاطرات ارزشمند من بودند بمن برگردوندند واقعا ازتون ممنونم دست مریزاد