متخصصین با تجربه ما، با نهایت دقت و سرعت عمل اطلاعات را استخراج یا بازسازی کرده و اطلاعات شما بر روی بانک اطلاعاتی ما ذخیره خواهد شد و در نهایت امکان تعمیر هارد اولیه شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.